Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Het Meforta College JeugdzorgPlus en Pactum Zetten werken intensief samen voor de beste zorg en ondersteuning van onze leerlingen. We gaan uit van een gezamenlijke visie op behandeling en leren: één kind – één plan – één regie. Het toekomstperspectief loopt daarmee als een rode draad door het verblijf van de leerling.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Samenwerking in zorg en begeleiding

Meforta College en Pactum zorgen samen voor planmatigheid in de behandeling en het onderwijs. De behandelcoördinator van Pactum Zetten en de gedragswetenschapper en intern begeleider van school werken samen om leerlingen behandeling en scholing op maat te bieden. Ze overleggen bijvoorbeeld over de afstemming tussen het behandelplan en het individueel ontwikkelingsperspectief. Docenten krijgen begeleiding van de intern begeleider en de gedragswetenschapper. Ook overleggen de pedagogisch medewerkers van de leefgroepen en de docenten continu.

Soorten therapie

Leerlingen krijgen verschillende soorten therapie, zoals EMDR-therapie, cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie. Pactum geeft deze therapieën.

Intern begeleider en gedragswetenschapper

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Met ons zorgaanbod richten we ons altijd op ondersteuning van het leerproces.

Maatschappelijk werker

Leerlingen en ouders kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij de maatschappelijk werker van Pactum. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als u contact opneemt. De ­contactgegevens staan achterin deze gids.

Jeugdarts

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding.