Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Opbrengsten

De voornaamste uitstroombestemming is vervolgonderwijs. 66% van de leerlingen stroomt hier naartoe uit. We hanteren geen norm omdat leerlingen gedurende het hele jaar in- en uitstromen. Momenteel is het de bedoeling dat ze gemiddeld zeven maanden onderwijs volgen bij ons. Gelijk aan de duur van hun behandeling bij Pactum locatie OG Heldring. De complexiteit van de problemen van deze doelgroep neemt toe, terwijl de verblijfsduur van deze leerlingen kort is. Daarom biedt Meforta College JeugdzorgPlus vooral overbruggingsonderwijs. Dat betekent dat we de leerling ondersteunen bij het onderhouden van de basisvakken, en dat we hen schoolvaardigheden, arbeidsvaardigheden en leergebied overstijgende vaardigheden aanleren. Zodat ze zo goed mogelijk kunnen starten op hun nieuwe plek. Wij verwachten dat deze trend doorzet en we blijven ons beraden op een afstemming van ons onderwijsaanbod op het uitstroomprofiel van de leerlingen.

Bestendiging

De norm voor bestendiging is 10%. We volgen de bestendiging nauwkeurig. We zijn hiervoor afhankelijk van input van andere scholen en wet- en regelgeving over privacy. In de Commissie voor de Begeleiding blijven we de uitstroom en bestendiging goed monitoren. Om beter zicht te krijgen op de uitstroombestemming krijgen de leerlingen een exit-vragenlijst.

Effectiviteit ontwikkelperspectiefplan (OPP)

De effectiviteit van het OPP laat zien dat wij de goede weg zijn ingeslagen met onze nieuwe manier van werken met OPP’s. 95% van de leerlingen stroomde uit volgens de verwachting in het OPP. Daarmee zitten we boven de wettelijke norm van 75%.