Begeleiding en beoordeling

Door de integrale samenwerking tussen onderwijs en zorgpartners, zorgen we ervoor dat onderwijs en behandeling goed op elkaar aansluiten. Door duidelijke afspraken weten leraren en behandelaars precies wie wat doet voor de jongere, binnen en rondom de school. We zorgen voor een veilig leer- en werkklimaat met de juiste professionals dichtbij. Zo houden we de jongeren altijd in het oog en kunnen we snel reageren op hun hulpvraag.

Trajectbehandelplan

Pactum Zetten stelt in samenwerking met Meforta College JeugdzorgPlus voor iedere leerling een individueel trajectbehandelplan op. In het traject­behandelplan schetsen we een toekomstperspectief voor behandeling en onderwijs. We zorgen er altijd voor dat school en instelling samen optrekken in het zorg- en onderwijsaanbod.

Binnen de behandelcyclus vinden contacten plaats op verschillende niveaus. Op het niveau van de individuele leerling houden de behandelcoördinatoren van Pactum Zetten en de gedragswetenschapper of intern begeleider van school contact. Dat doen ze ook met de groepsleiders en de leraren.

Plannen en volgen

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van uw kind bij. Dit doen we in een digitaal systeem. Daarin houden we ook bij hoe uw kind zich werkelijk ontwikkelt, en hoe hij leert. De andere gegevens van uw kind zitten in hetzelfde systeem. Bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Groepsbespreking

De leraren en onderwijsondersteuners van iedere afdeling bespreken de leerlingen één keer per maand. Dan praten ze onder meer over hoe de leerling het op dat moment doet op school, over de vorderingen bij de verschillende vakken, de omgang met anderen en of de leerling extra ondersteuning moet krijgen. Acties die volgen uit de bespreking noteert de mentor in het leerlingvolgsysteem.

Een Commissie voor de Begeleiding (CvB)

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) is ­verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingen­zorg en volgt daarbij de zorgroute. De zorgroute wordt gecoördineerd vanuit de CvB, waarbij de leraren (mentoren) een belangrijke taak hebben bij het opstellen van specifieke doelstellingen, het meedenken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en bij het observeren, registreren en toetsen van de leerling. In de CvB hebben zitting: de directie, de gedragswetenschapper(s), de intern begeleider(s), en een medisch deskundige op afroepbasis.