Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. We kijken samen naar wat zij nodig hebben.

Omgeving op maat

We willen voor iedere leerling een omgeving op maat creëren, die recht doet aan zijn of haar ontwikkeling en behoefte aan bescherming. Een leerling hoeft zich niet aan te passen aan onze structuur, maar wij creëren een structuur die passend is voor de leerling. We kijken steeds samen met de leerling en zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s er zijn en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
Voor de informatievoorziening aan ouders gebruiken we verschillende middelen, zoals onze website en de schoolgids. Natuurlijk kun je ook zelf contact opnemen met de school. De mentor is na lestijd te bereiken en kan je doorverwijzen naar de directeur, gedragswetenschapper of intern begeleider.

Oudergesprekken

We vinden het belangrijk om geregeld contact te hebben met ouders van onze leerlingen, of dat nou gaat over de voortgang in het onderwijs of om andere bijzonderheden. Dat doen we in geplande en structurele overleggen, en daarbuiten. De mentor is de eerste contactpersoon voor onze leerlingen en hun ouders. Ouders zijn uiteraard het hele jaar door welkom om op afspraak de school te bezoeken.

Cliëntenraad

Het Meforta College sluit in het kader van integraal werken aan bij de cliëntenraad van Pactum locatie OG Heldring.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@mefortacollege.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr